Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Obchodní společnost BePositive s.r.o., IČ: 01746944, se sídlem Jičínská 1786/49, 13000 Praha (dále jako „obchodní společnost“ či „správce“) tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o tom, jaké osobní údaje Obchodní společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách, které se ucházejí o pracovní pozice v Obchodní společnosti, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností správce.

 

1. Správce osobních údajů

1.1 Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob je Obchodní společnost (viz výše) a dále Zpracovatel – obchodní společnost KeXeK s.r.o., IČ: 045 10 836, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 252725. Správce prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 

1.2 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Zpracovávané osobní údaje

2.1 Uchazeči, kteří se ucházejí o pracovní pozici, zasílají (předávají) Správci své osobní údaje, které jsou Správcem popř. Zpracovatelem zpracovávány v tomto rozsahu:

2.1.1 Jméno, příjmení, rodné příjmení;

2.1.2 Datum narození, popř. rodné číslo pokud ho uchazeč uvede;

2.1.3 Adresa bydliště, kontaktní adresa;

2.1.4 E-mailová (elektronická) adresa;

2.1.5 Telefonní číslo;

2.1.6 Přehled vystudovaných škol, údaje o vzdělání uchazeče;

2.1.7 Předchozí zaměstnavatelé, pracovní praxe uchazeče;

 

2.2 Osobní údaje uchazeče o zaměstnání se zpracovávají k účelu a z důvodu:

2.2.1 Evidence, vyhodnocení a výběr uchazeče o zaměstnání (oprávněný zájem správce);

2.2.2 Získání podkladů pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (oprávněný zájem správce, personální a mzdová agenda);

 

2.3 Osobní údaje jsou zpracovávány částečně automatizovaně, zejména v elektronické (popř. papírové) formě prostřednictvím zaměstnanců správce, popř. Zpracovatele, s čímž uchazeč o zaměstnání souhlasí.

 

2.4 Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou poskytovány třetím osobám ani předávány do třetích zemí.

 

2.5 Osobní údaje jsou u Správce uloženy po dobu výběrového řízení. Pokud je uchazeč vybrán, stávají se osobní údaje součástí složky zaměstnance, která je nadále uchována Správcem po dobu trvání pracovního poměru (event. po dobu trvání dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti). V opačném případě (tedy v případě nevybrání daného uchazeče) se osobní údaje uchazeče po ukončení výběrového řízení ihned vymazávají a skartují.

 

2.6 Správce nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá informace osob, které jsou mladší 15 let.

 

4. Práva subjektu údajů

4.1 Uchazeč o zaměstnání má jako subjekt údajů níže uvedená práva:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením čl. 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.1.8 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, tj. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Správce neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;

 

5. Informace a otázky

5.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může uchazeč o zaměstnání získat na webových stránkách: www.intelicruit.cz nebo prostřednictvím e-mailu: info@intelicruit.cz .